Общи условия и политика за защита на данните

І. Общи положения

 

1.Настоящите Общи условия важат за всички поръчки и доставки от АРА ЮРЪП ЕООД / ARA EUROPE EOOD с ЕИК: 205104389 със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, ул. Димитър Талев 15, наричан по-долу Araborn.com, сайт или интернет страница.  
Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата (сайта) Araborn.com, Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на сайта Araborn.com се счита, че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.

 

2.По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
2.1."Сайт" е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес www.araborn.com или някои от поддомейните на същия адрес.
2.2."Връзка (препратка/линк)" означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
2.3."Потребител" е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
2.4."Услуги" на сайта включват, но не се ограничават до:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- извършване на поръчка за доставка и закупуване на продукт/и.
- достъп до предоставяните по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци данни, RSS емисии, електронни таблици и др.) информационни ресурси/данни на сайта;
- получаване на email – бюлетини от потребители на сайта.
- получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.
2.5."IP Адрес" е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
2.6."Форсмажорно/случайно събитие" е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
2.7."Злонамерени атаки от трети лица" – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.
2.8.Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта Araborn.com. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

 

ІІ. Съдържание на интернет страницата

 

1.Интернет-страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с Araborn.com.
2.Съдържанието на интернет-страницата на Araborn.com не трябва да се тълкува като препоръка или предложение за определено действие: лечение, диагностициране или друго действие. Част от информацията в сайта Araborn.com е взета от публични интернет източници и има разказвателна и описателна стойност, но няма силата на здравен съвет или насока за определено поведение и не замества нуждата от консултация със здравен специалист.  
3.Информацията, съдържаща се на тази интернет страница не представлява професионален, здравен или специализиран съвет или насока за определено поведение и не може да бъде използвана като база за вземане на решения. Потребителят следва да се консултира със съотвения специалист. Ако потребителят има затруднение свързано с неговото здраве, Потребителят следва винаги да се консултира с квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. Потребителят не трябва да възприема предоставената информация в Araborn.com, като съвет за лечение или предписание за приемане на определен продукт. Здравен съвет и насока за лечение може да предостави единствено лекар след извършен преглед и назначаване на изследвания по негова преценка.

 

IІІ. Политика за защита на данните.

 

Araborn.com ви уведомява, че за да ползвате услугите на уебсайта, Вие предоставяте ваши лични данни.
Личните данни, които предоставяте при регистрация и покупка на продукти, ще бъдат обработени от АРА ЮРЪП ЕООД, ЕИК 205104389, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, ул. Димитър Талев 15, Република България.

 

За всякакви въпроси свързани с обработката на вашите лични данни, може да се свържете с нас чрез:
E-mail: office[@]araborn.com
Телефонен номер: (+359)0876327315

 

1. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Araborn.com при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. За целта Araborn.com е осигурил техническа възможност, Потребителят да получи на имейл адрес цялата информация, която се съхранява и да поиска да бъде заличена. Пълният набор функционалности са налични на страницата „Инструменти свързани с Регламента (GDPR)“.

 

1.1.Опциите в „Инструменти свързани с Регламента (GDPR)“ са създадени така, че да са максимално удобни и лесни за боравене. Потребителят може автоматично и без намеса на служител на Araborn.com да:
- Обнови данните за своя профил.
- Свали доклад, който съдържа всички лични данни.
- Премахне всички данни (включително и лични) от Araborn.com - моля, обърнете внимание, че този процес ще изтрие профила на Потребителя правейки го неизползваем.
За достъп до посочените опции, натиснете тук.

 

2. На страницата www.araborn.com  се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Araborn.com гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват без външен достъп.
3. Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Araborn.com за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с Българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
4. За да можем да изпълним Вашата поръчка за доставка на продукти, Вие ни предоставяте следните данни: имена; адрес за доставка; имейл адрес; телефонен номер. Araborn.com автоматично събира Вашият IP адрес с цел предотвратяване на измами (извършена злоупотреба чрез машинна или автоматизирана обработка). Имената, адресът на доставка и телефонния номер запазваме и предоставяме на куриерска фирма, която доставя пратката. Тези данни са задължителни за куриерската фирма за да може да извърши услугата доставка на пратка до Ваш адрес или до офис на куриера. Вие може да получите SMS (кратко съобщение на телефонния ви номер) или телефонно обаждане или съобщение в мобилна апликация  от съответната  куриерска фирма, което ще Ви даде възможност да промените часа и/или мястото на доставката или да бъдете информирани относно доставката. Съгласието за предоставяне на тези данни на куриерската фирма е неотменна съставна част от договорните отношения с Araborn.com. Не съществува възможност за отказ от тази точка.
5. Araborn.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Araborn.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
6. При трансфера на данни използваме така наречената SSL-система за сигурност (Secure Socket Layer). Това е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител). Вашите лични данни като име, адрес, телефон достигат нашия сървър в неразбираем за неупълномощени лица код. Това, че данните Ви се предават кодирано, може да разберете от изображението на катинар в  статус-линия на Вашия браузър непосредствено преди името на сайта ни.

 

IV. Условия за пазаруване през сайта:


1. При наличие на техническа грешка в Сайта свързана с обявената цена или друго описание, Araborn.com има правото да откаже продажбата на продукт/и и не дължи обезщетение на Потребителя, но ще възстанови изцяло сумата платена от Потребителя, ако има такава.


2. В случай, че Потребител направи поръчка на продукт/и с неактуална цена, Araborn.com има правото да откаже доставката и може да предложи доставка на продукт/и на актуалната цена. Преценката дали обявената цена на продукт към момента на поръчка е била актуална се извършва от Araborn.com. Araborn.com не дължи обезщетение на Потребителя. Araborn.com ще възстанови изцяло сумата платена от Потребителя, ако има платена такава, в случай, че доставката бъде отказана от Araborn.com или Потребителят се откаже от доставката.


3. В случай, че Потребител направи поръчка на продукт/и, който е изчерпан, но е бил възможен за поръчване през сайта, Araborn.com ще откаже доставката на този продукт/и. Araborn.com не дължи обезщетение на Потребителя. Araborn.com ще възстанови изцяло сумите платени от Потребителя, ако има платени такива, в случай, че доставката бъде отказана.

 

4. В случай, че Потребител, който е избрал метод на плащане “Наложен платеж” не отговори на два пъти на телефонно обаждане от страна на служител на Araborn.com или няма връзка по друга причина – грешен, непълен, изключен телефон, направената поръчка може да бъде задържана без да бъде изпращана. Потребителят ще бъде информиран за неизпращането на пратката с имейл. Описаният случай не важи за поръчки, които са вече заплатени по електронен или банков път, заплатените поръчки се изпращат до получателя без значение от коректността на телефонния номер на Потребителя. Описаният случай с обаждане е възможно да не се прилага за Потребители, които вече са пазарували от Araborn.com.

 

5. При поръчка за доставка в рамките на България с метод на плащане “Наложен платеж” се изисква предоставяне на Български телефонен номер. При предоставяне на чужд телефонен номер, Потребителят се информира с имейл, че пратката е задържана до получаване на Български телефонен номер. Описаният случай не важи за поръчки, които са вече заплатени по електронен или банков път, заплатените поръчки се изпращат до получателя без значение от вида на телефонния номер на Потребителя

 

6. Потребител, който е избрал метод на плащане “Наложен платеж / Плащане на куриера” и не е взел пратката си от куриера (Потребителят не е взел пратката от офис на куриер или Потребителят не е взел пратката с доставка до адрес) може да получи следваща поръчка от сайта, само след заплащане на поръчката по електронен път: с кредитна или дебитна карта или чрез PayPal. В описания случай, Потребителят дори да направи поръчка с избран метод на плащане “Наложен платеж”, поръчката няма да бъде обработвана. В описания случай Araborn.com няма ангажимет да уведомява Потребителя, че поръчката няма да бъде обработена. Поръчка заплатена по електронен път (с кредитна или дебитна карта или чрез PayPal) се приема за обработка във всички случаи.


7. В случай, че от списък с поръчани продукти само една част са с изчерпана наличност, Araborn.com ще въстанови частично сумата за липсващите продукти. Aко Потребителят желае да откаже цялата поръчка, Araborn.com ще възстанови изцяло платената сума.


8.Потребителят може да откаже направена поръчка преди да е получил поръчката. В този случай потребителят не дължи неустойка. Araborn.com ще възстанови изцяло платената сума, ако има платена такава независимо от метода на плащане.


- В случай, че потребителят желае да върне продукт/и, след като поръчката е била получена, може да го направи според условията описани в секцията "Условия за връщане" на Сайта.
- Условията и цените за доставка на стоки са описани в секцията "Доставка и плащане" на сайта.
- Данните на потребителите независимо от избрания метод на доставка и плащане са защитени съгласно Регламента GDPR за личните данни.

 

9. Международна доставка.

- За извършване на международна доставка, клиентът трябва да направи поръчка през Сайта и да избере метод на плащане и метод на доставка.
- При избор на метод на плащане Наложен платеж, дължимата сума се заплаща на куриера в момента на предаване на пратката. Метод на плащане Наложен платеж е възможен само за определени държави. Метод Наложен платеж автоматично ще бъде активен, ако за съответната държава се предлага този начин на плащане.
- При избор на държава в страницата за поръчка, автоматично се зареждат възможните методи на плащане. Методи на плащане „Дебитна или кредитна карта” и „PayPal” се предлагат за всички държави.
- При избор на държава в страницата за поръчка, автоматично се зареждат възможните методи за доставка.
- При електронните методи на плащане, цялата дължима сума се заплаща предварително и клиентът получава пратката без да заплаща сума в момента на получаване.
- Клиентът може да върне закупен продукт в рамките на 14 дни от получаването му. При всички методи на плащане важат условията за връщане описани в страницата Условия за връщане.
- Сроковете за доставка са посочени в страницата Доставка и плащане.

 

10. Всички цени са в Български лева и са с включено ДДС. Потребителят може да ползва функцията за промяна на валутата и в този случай цените ще се преизчислят и покажат спрямо избраната валута.  Araborn.com си запазва правото да променя цените по всяко време и без предупреждение. Цените на продуктите не включват цената за доставка, която е посочена отделно. При заплащането на стоките се получава съответния документ според ЗЗД.

 

V. Методи на заплащане на доставката:

 

1. Наложен платеж, плащане на куриер при получаване.


- Цената на продуктите плюс цената на доставката се заплащат в брой на куриера в момента на получаване на пратката. Потребителят заплаща на куриерската фирма такса за доставка.
- Възстановяване на платена сума с Наложен платеж, цялостно или частично, се извършва чрез куриерска услуга, PayPal превод или друг удобен за Потребителя начин, който се уточнява между Araborn.com и Потребителя.

 

2. Плащане с кредитна или дебитна карта.


- Плащанията се осъществяват съгласно програмите за сигурни плащания Verified by VISA и MasterCard Secure Code.
- Видове карти, с които може да плати потребителя:  Visa (Виза), Visa Electron (Виза Електрон), Visa International (Виза Интернешънъл), Vpay, Master Card (Мастер Кард), Maestro (Маестро).
- Може да се използва 3D Secure code (3D секретен код) в случай, че потребителят има активирана тази услуга.
- При този вариант потребителят заплаща предварително. Потребителят не заплащате никаква сума при получаването на пратката.
- Няма такса за плащане с кредитна или дебитна карта.
- Транзакцията ще бъде извършена в Български лева. Посочените цени в сайта са във валута Български лева (BGN) и по курс 1 евро = 1.95583 лева. Възможно е банката на Потребителя да превалутира сумата по курс различен от посочения.
- При необходимост от връщане на сума платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

 

3. Плащане през системата на PayPal.


- В случай, че потребителя избере този вариант, Araborn.com ще извърши автоматично насочване  към системата на PayPal. След извършване на плащането, потребителят автоматично ще бъдете върнат в сайта Araborn.com.
- При този вариант потребителят заплаща предварително. Потребителят не заплащате никаква сума при получаването на пратката.

 

4. Плащане по банков път.


- При този метод на плащане, поръчката ще бъде изпратена след успешно получен банков превод.
- Данните за плащане по банков път са налични в страницата за поръчка при избиране на метод на плащане “По банков път” и в случай, че този метод на плащане е активен за съответния регион, от който се извършва поръчката.

 

VI.Отзиви на потребители.

 

1. Публикуването на отзиви се извършва от потребителите на сайта Araborn.com чрез попълване на текст и избор на оценка към даден продукт. Araborn.com не носи отговорност за съдържанието на отзивите, но Araborn.com може да не публикува отзив, който не отговаря на условията посочени тук.
2. Отзив може да бъде публикуван, както от регистриран потребител, така и от нерегистриран ползвател на сайта Araborn.com. Клиентите на Araborn.com могат да пазаруват и без регистрация в сайта, регистрацията е по желание.
3. Допуска се публикуване на отзив написан с латински букви предвид факта, че има устройства без инсталирана Българска клавиатура.
4. В момента на изпращане на даден отзив / ревю / коментар / мнение, потребителите дават на Araborn.com изключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Araborn.com да използва, възпроизвежда, публикува, да не публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание. 
5. Всеки отзив се публикува след одобрение на администратор на Araborn.com. 
6. За да бъдат публикувани, отзивите трябва да отговарят на следните изисквания и да не съдържат: клевети, обиди, нецензурни изрази, линкове към други сайтове, рекламни послания отнасящи се до дейност извън сайта на Araborn.com, текстове нарушаващи правата на търговски марки или законни права и интереси на други лица и субекти, и ако бъдат публикувани могат да бъдат деактивирани впоследствие. 
7. Отзив може да бъде предоставен не само от купувача на продукта, но и от ползвател, за който е бил закупен продукта или от друго лице, което има обективно мнение за продукта. В случая е необходимо да се спазват общоприетите правила за етичност и правилата в настоящите Общи условия.
8. Публикуваният отзив отразява само и единствено мнението на автора му. Araborn.com не носи отговорност за съдържанието на публикуваните отзиви.
9. Дължината на текста в полето „Вашият отзив“ трябва са съдържа между 25 и 1000 знака включително интервалите. 
10. Потребителят може да изпраща, както положителни коментари и оценки, така и отрицателни. При попълването на текста на отрицателен коментар трябва да се спазват правила за етичност, конструктивност и неизползване на обидни или нецензурни изрази. Отзивът трябва да се отнася за продукта посочен на съответната продуктова страница.
11. Araborn.com предоставя възможност за връщане на всеки продукт и възстановяване на сумата, дори продуктът да е бил частично използван. Araborn.com е отворен за диалог и обсъждане на задоволството от даден продукт, така че на потребителя да бъде даден съвет или насока с цел да постигне задоволителен резултат, дори насоките да не включват употребата на продукти на Araborn.com и да съдържат добри за здравето практики. Всеки потребител може да осъществи връзка с Araborn.com по телефон или контактна форма посочени в страницата Контакти.
12. Araborn.com съхранява единствено личните данни предоставени от потребителя оставил отзив, а те са: име написано в полето „Вашето име“; име на продукт, за който се оставя отзива; текст на отзив; оценка от 1 до 5 звезди; дата на отзива; използван език. Araborn.com не събира и не съхранява други лични данни за потребителя оставил отзив, като IP адрес, локация и други. 
13. Araborn.com няма задължение завинаги или за определен времеви период да съхранява данните за всички отзиви и не носи отговорност в случай на изтриване на отзиви от сайта на Araborn.com по технически, непреодолими или човешки причини.
14. Araborn.com си запазва правото по собствена едностранна преценка, освободен от всякаква отговорност, без да е необходимо да се обосновава, да не публикува който и да е изпратен от потребител отзив, без значение от съдържанието му.

 

VІI. Ограничение на отговорността.

 

1. Araborn.com не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от посетителите за цел, различна от описаната в настоящите Общи условия.
2. Araborn.com се стреми да предоставя на потребителите вярна и точна информация, но не носи отговорност за вреди или загуби (преки и/или косвени), нанесени в резултат на използване на тази интернет страница и информационните ресурси, съдържащи се в нея.
3. Araborn.com не носи отговорност за действията на своите потребители, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на Потребителя, който е предприел тези действия.
4. Araborn.com не носи отговорност за вреди, причинени чрез предоставяните от нея услуги, от действието или бездействието на потребители на сайта спрямо трети лица. Araborn.com не носи отговорност за съдържанието на страници, към които предоставя връзки или към които потребители са публикували връзки. Araborn.com не носи отговорност и не гарантира достоверност, пълнота и изчерпателност на информация и/или документи, публикувани от потребителите. Araborn.com не носи отговорност в случаите, когато публикувано от потребител съдържание (новина, информационен ресурс и т.н.) се окаже обект на авторско право на трето лице. В този случай, при надлежно уведомяване, Araborn.com се задължава да премахне съдържанието, както и да предприеме действия срещу съответния Потребител.
5. Araborn.com не дава предписание за лечение, не дава указания за лечебен курс. Изброените могат да бъдат назначени единствено от лекар. Информацията в Сайта има за цел да даде представа за качествените характеристики на продукта и да запознае потребителя с общодостъпната в интернет информация налична за определени съставки или продукти. Araborn.com не носи отговорност за самолечение от Потребител.
6. Araborn.com не носи отговорност за резултат от употребата на продукти закупени с доставка от сайта. Продуктите следва да се използват според указанието на производителя и това няма връзка с Araborn.com, а е отговорност на производителя.
7. Araborn.com не носи отговорност за недостъпност на сайта и/или за неработещи функции в сайта.
8. Araborn.com не носи отговорност за изтриване на данни на потребители, на данни за поръчки и други данни след употреба на сайта.
9. Araborn.com не носи отговорност за точността и целостта на публикуваната информация. Същата е получена от публични източници: бюлетини, публикации, местни и международни интернет източници.  Възможно е в сайта да има остаряла информация. Araborn.com не поема отговорност да обновява информацията на определен срок от време, Araborn.com може да обнови информацията отново от публични източници, бюлетини, публикации, производители или други местни или международни интернет източници. Някоя от информацията публикувана в сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас от секцията Контакти.
10. Сайтът предоставя текстове, които имат само и единствено информативен характер и не следва да се считат за предписание или мотив за определено поведение. Araborn.com не носи отговорност за лични и междуличностни проблеми следствие употреба информацията в Сайта.
11. Araborn.com и неговите доставчици и трети лица не носят отговорност при никакви обстоятелства за щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта. Това ограничение на отговорността е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Araborn.com за възможност да възникнат такива щети. В случай, че в следствие на използването на Сайта, или информация от него доведе до възникването на щети, за които е необходимо сервизиране, ремонт на оборудване или софтуер, Потребителът поема цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените щети.
12. Araborn.com не носи отговорност за загуба на пълно или частично количество данни, поради технически фактори или поради човешка грешка, следствие на което не носи отговорност. Araborn.com не гарантира и не се задължава да осигури непрекъсната работа на сайта или без възникване на грешки включително ползването на услугата за електронно пазаруване. Използването на връзки и банери към други сайтове е собствен риск на Потребителя и Araborn.com не носи отговорност за възникнали щети от това. Araborn.com не е собственик и не управлява сайтове на трети лица и не носи отговорност за тяхното съдържание. Ако потребител забележи затруднение след зареждане на линк или банер може да съобщи през секцията Контакти в Сайта.

 

VІII. Права и задължения на Araborn.com

 

1. Araborn.com има право да съхранява цялата информация, която потребителите публикуват (включително текст, препратки и други информационни ресурси) и да я предоставя за безплатно ползване от потребителите на сайта по силата на законови разпоредби.
2. Araborn.com има право да редактира публикувано съдържание, ако то не отговаря на някое от условията, посочени в настоящия документ, на интернет етикета, на добрия тон или на действащото законодателство. Araborn.com има право да не одобри отзив на потребител в случай, че отзива не отговаря на изискванията посочени в раздел VI.
3. Araborn.com се задължава да съхранява информацията, предоставена от потребителите, по начин, който не позволява нейното придобиване от трети лица, освен в случаите, когато целта на предоставяната информация е нейното разпространение. Araborn.com не носи отговорност за пропуски в сигурността в сървърите или друг хардуерен или софтуерен ресурс на хостинг компанията.

 

ІX. Права.

 

1. Права и задължения на потребителите.


1.1. Всеки Потребител има право да се регистрира и да ползва ресурсите на сайта, освен в случаите, когато е посочено друго от Araborn.com.
1.2. Всеки Потребител има право на достъп с потребителското си име и паролата си до ресурсите, които сайтът предоставя срещу регистрация.
1.3. Всеки Потребител извършва поръчка и получава доставка по правилата и условията на Araborn.com
1.4. Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от Araborn.com услуги и публикуваните от него ресурси.
1.5. Всеки Потребител, преди да публикува отзив или да ползва други ресурси на сайта, следва да спазва общоприетите правила за етичност и изискванията в раздел VI.

 

2. Авторски права.

 

2.1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта принадлежат на Araborn.com или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото Българско законодателство.
2.2. Вие можете свободно да публикувате връзки към сайта, като посочвате източника и автора на съответния материал. Използването на кой да е от предоставените ресурси без изричното писмено съгласие на Araborn.com е забранено.
2.3. Araborn® и логото на Araborn® са запазени търговски марки съгласно Патентното право.

 

Х. Изменение на общите условия
1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Araborn.com по всяко време и без предупреждение или в резултат на промени в приложимото законодателство.
2. При промяна на настоящите Общи условия Araborn.com се задължава да ги публикува на страницата си. Потребителите са длъжни сами да се информират за промени в Общите условия прочитайки текста на Общите условия по собствена инициатива.

 

ХI. Решаване на спорове
Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез преговори между тях, чрез формата за контакт, с телефонно обаждане или по имейл.

 

Legal Name: ARA EUROPE EOOD
Address: 15 DIMITAR TALEV STR, LYULIN 10, Sofia, Sofia Municipality, 1335, BG
Tax ID: BG205104389

 

Call Araborn
- +